Trang chủ » CSDL khảo sát và đánh giá

CSDL khảo sát và đánh giá

Tra cứu dữ liệu

Kết quả tra cứu

STT
Dữ liệu
Kiểu dữ liệu
Phân loại
Đơn vị nhập
Năm
Liên kết
1
Báo cáo
Chất thải rắn sinh hoạt
Tỉnh Thừa Thiên Huế
2022
2
Tổng hợp số liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Tỉnh Thừa Thiên Huế
2022
3
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện A Lưới
2022
4
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Thành phố Huế
2021
5
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Quảng Điền
2021
6
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Phú Lộc
2021
7
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Phong Điền
2021
8
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Nam Đông
2021
9
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Thị xã Hương Trà
2021
10
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Thị xã Hương Thủy
2021
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam