CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ RÁC THẢI NHỰA

Tra cứu dữ liệu

HỆ THỐNG CSDL DÙNG CHUNG VỀ
CHẤT THẢI RẮN VÀ RÁC THẢI NHỰA

Hiện nay, cơ sở dữ liệu thông tin chất thải rắn và rác thải nhựa của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, và các huyện thị nói riêng vẫn chưa được thu thập đồng bộ cũng như chưa được công khai chia sẻ đến mọi đối tượng quan tâm. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu chất thải rắn và rác thải nhựa được chuẩn hóa và công bố công khai góp phần hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu xây dựng những kịch bản quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp ra quyết định đầu tư. Việc xây dựng, cập nhật và chia sẻ thông tin dữ liệu chất thải rắn và rác thải nhựa một cách chính thống, đầy đủ trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng công tác quản lý chất thải rắn nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.

Trong khuôn khổ của Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai xây dựng website chia sẻ cơ sở dữ liệu về Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) và Rác thải nhựa (RTN) đại dương. Website là kênh tìm kiếm và chia sẻ thông tin dữ liệu CTRSH và RTN đã được cấp chính quyền thẩm định và phê duyệt và được chia sẻ công khai đến mọi đối tượng sử dụng.

Cơ sở dữ liệu dùng chung về chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa được xây dựng nhằm góp phần chuyển đổi công nghệ số trong nỗ lực đưa thành phố Huế trở thành đô thị giảm nhựa.

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam