Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu

1. Giới thiệu hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung về chất thải rắn và rác thải nhựa tỉnh Thừa Thiên Huế

Hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung về chất thải rắn (CTR) và rác thải nhựa (RTN) (sau đây gọi tắt là CSDL) là hệ thống quản lý các nội dung, thông tin, dữ liệu liên quan đến chất thải rắn và rác thải nhựa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. CSDL được xây dựng và triển khai trong khuôn khổ Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”. Thông qua CSDL, người quản lý có thể đăng tải, cập nhật và công bố các nội dung, thông tin, dữ liệu liên quan đến chất thải rắn và rác thải nhựa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. CSDL cũng cung cấp một cổng thông tin điện tử để các đối tượng, người đọc, các nhà quản lý, người làm nghiên cứu dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin về CTR và RTN của tỉnh để phục vụ cho nghiên cứu, đánh giá và thiết kế các hoạt động, chương trình liên quan đến quản lý CTR và RTN.

CSDL được triển khai trên nền tảng Web, thuận tiện để người dùng có thể truy cập và sử dụng thông qua bất kỳ thiết bị nào có khả năng kết nối với internet và có cài đặt bất kỳ trình duyệt web nào như Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, …

2. Sử dụng cổng thông tin điện tử  CSDL dùng chung về chất thải rắn và rác thải nhựa tỉnh Thừa Thiên Huế

Người dùng bao gồm các đối tượng, người đọc, người làm nghiên cứu, các nhà quản lý có truy cập vào cổng thông tin điện tử của CSDL theo địa chỉ web: https://chatthairan.thuathienhue.gov.vn từ trình duyệt web trên thiết bị đang sử dụng.

Cổng thông tin điện tử của CSDL cung cấp các chức năng:

– Tra cứu dữ liệu khảo sát và đánh giá về chất thải rắn hoặc rác thải nhựa:

Sử dụng các bộ lọc phân loại dữ liệu để tìm tra cứu dữ liệu.

Bộ lọc phân loại CSDL sử dụng cho tra cứu dữ liệu

Bộ lọc phân loại CSDL sử dụng cho tra cứu dữ liệu

Chọn vào kết quả đã tìm thấy sau khi lọc dữ liệu để truy cập dữ liệu.

Một CSDL được chọn xem

Một CSDL được chọn xem

Sử dụng chức năng ”Xuất dữ liệu” tại trang thông tin dữ liệu đã được chọn xem để xuất dữ liệu về dạng excel và lưu về máy tính cá nhân.

– Tra cứu văn bản pháp lý;

Truy cập chức năng từ trình đơn chức năng phía trên cổng thông tin.

Tra cứu văn bản pháp lý

Tra cứu văn bản pháp lý

Chọn vào văn bản đang tìm kiếm để lấy thông tin về văn bản và liên kết tải văn bản về.

Thông tin văn bản được chọn xem

Thông tin văn bản được chọn xem

– Tra cứu tài liệu tham khảo.

Truy cập chức năng từ trình đơn chức năng phía trên cổng thông tin.

Tra cứu tài liệu tham khảo

Tra cứu tài liệu tham khảo

Chọn vào văn bản đang tìm kiếm để lấy thông tin về văn bản và liên kết tải văn bản về.

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam