Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Bài báo khoa học

Mục: Bài báo khoa học

STT
Văn bản
Thông tin ban hành
Liên kết
1

Ngày xuất bản: 05/11/2014
Cơ quan ban hành: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2015

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam