CSDL khảo sát và đánh giá

Tra cứu dữ liệu

Kết quả tra cứu

STT
Dữ liệu
Kiểu dữ liệu
Phân loại
Đơn vị nhập
Năm
Liên kết
11
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Phú Vang
2021
12
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện A Lưới
2021
13
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Tỉnh Thừa Thiên Huế
2018
14
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Thành phố Huế
2018
15
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Phong Điền
2018
16
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Nam Đông
2018
17
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Quảng Điền
2018
18
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Thị xã Hương Thủy
2018
19
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Phú Lộc
2018
20
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện A Lưới
2018
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam