CSDL khảo sát và đánh giá

Tra cứu dữ liệu

Kết quả tra cứu

STT
Dữ liệu
Kiểu dữ liệu
Phân loại
Đơn vị nhập
Năm
Liên kết
21
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Phú Vang
2018
22
Chi tiết dữ liệu
Chất thải rắn sinh hoạt
Thị xã Hương Trà
2018
Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam