Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Trang 2

Mục: Tài liệu tham khảo

STT
Văn bản
Thông tin ban hành
Liên kết
11

Ngày ban hành: 11/01/2021
Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

12

Ngày ban hành: 26/06/2019
Cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

13

Ngày ban hành: 01/09/2017
Cơ quan ban hành: Vietnam Waste Project (JICA).

14

Ngày ban hành: 01/04/2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

15

Ngày xuất bản: 05/11/2014
Cơ quan ban hành: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM SỐ 05/2015

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam