Trang chủ » Chi tiết dữ liệu

Kiểu csdl: Chi tiết dữ liệu

Giới thiệu

1. Giới thiệu hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung về chất thải rắn và rác thải nhựa tỉnh Thừa Thiên Huế Hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung về chất thải rắn (CTR) và rác thải nhựa (RTN) (sau đây gọi tắt là CSDL) là hệ thống quản lý các nội dung, […]

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam