Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Chương trình phân loại chất thải rắn

Chương trình phân loại chất thải rắn

Xây dựng và phát triển bởi: Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị tài trợ: Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, WWF-Việt Nam